Cho thuê văn phòng Hồ Chí Minh

Han Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 100m2

 So sánh

Pan Business Center

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến m2

 So sánh

Tín Thương Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 120m2 đến 200m2

235 LTK Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 71m2 đến 1900m2

 So sánh

HHM Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 100m2

Sài Nam Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 249m2 đến 2168m2

VTC Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 310m2

 So sánh

Cavi Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 270m2

 So sánh


Compare