Danh sách văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

IDD2 Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 145m2

HT Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 180m2

Hoàng Đan Building 3

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 38m2 đến 63m2

Han Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 100m2

 So sánh

GIC Building D5

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 185m2

GIC Building 2 D2

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 120m2

Hồng Hà Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 66m2 đến 184m2

 So sánh

Falcon Shipping Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 240m2Compare