Danh sách văn phòng tại Quận 1

Miss Áo Dài Building

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng C

Từ 80,m2 đến 250m2

 So sánh

Khang Thông Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 400m2

 So sánh

Abacus Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 65,m2 đến 190m2

 So sánh

Golden Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 90,m2 đến 310m2

 So sánh

HMTC – Savico Office Building

Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng B

Từ 66m2 đến 590m2

 So sánh

VTP Office Service Center

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 52,109,200,400,500m2 đến 52,109,200,400,500m2

 So sánh

Havana Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 65m2 đến 437m2

Bitexco Office Building

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 60,m2 đến 300m2Compare