Danh sách văn phòng tại Quận 3

Cienco 4 Building

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 1000m2

 So sánh

Paxsky Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 200m2

 So sánh

MB Bank Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 480m2

 So sánh

VRG Building

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 600m2

 So sánh

Master Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 90,m2 đến 500m2

Nam Á Bank Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 125m2 đến 185m2

 So sánh

An Phú Plaza

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 70,m2 đến 500m2Compare