Danh sách văn phòng tại Quận 3

Pan Business Center

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến m2

 So sánh

Falcon Shipping Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 240m2

Centec Tower

Giá từ $ 27

Tòa nhà Hạng A

Từ 150,m2 đến 1000m2

 So sánh

Cienco 4 Building

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 1000m2

 So sánh

The Address Building

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 2500m2

 So sánh

Lim Tower 2

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng A

Từ 55m2 đến 700m2

 So sánh

Saigon Court

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng C

Từ 55m2 đến 118m2

 So sánh


Compare