Danh sách văn phòng tại Bình Thạnh

HT Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 180m2

GIC Building D5

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 185m2

GIC Building 2 D2

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 120m2

Compa Building

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 130m2 đến 260m2

KBC Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 140m2

 So sánh

Hata House 2

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 360m2

TEDI Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 140m2

 So sánh

Sun Building

Giá từ $ 5

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 220m2

 So sánh


Compare