Danh sách văn phòng tại Bình Thạnh

Cavi Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 270m2

 So sánh

The Morning Star Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 100,m2 đến 1000m2

 So sánh

Hoàng Minh Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 100m2

 So sánh

KBC Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 140m2

 So sánh

New Port Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 25m2 đến 200m2

Thành Đô Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 260m2

 So sánh

Samland River View

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 400m2

 So sánh

Đất Phương Nam Building

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh


Compare