Văn phòng cho thuê đường Trường Chinh, Hồ Chí Minh

Trường Chinh-hcm, Giá từ cao đến thấp