Danh sách văn phòng tại Phường 8

Todd’s Realty Building

Giá từ $ 19.50

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

GMG Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 490m2

MN Tower

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 200m2

 So sánh

Tuấn Minh 2 Office Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 110m2Compare