Danh sách văn phòng tại Phường 6

Cienco 4 Building

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 1000m2

 So sánh

Paxsky Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 200m2

 So sánh

Gilimex Building

Giá từ $ 12.20

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

VRG Building

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 600m2

 So sánh

Master Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 90,m2 đến 500m2

Centec Tower

Giá từ $ 27

Tòa nhà Hạng A

Từ 150,m2 đến 1000m2

 So sánh

Lim Tower 2

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng A

Từ 55m2 đến 700m2

 So sánh


Compare