Danh sách văn phòng tại Phường 6

Hoàng Đan Building 3

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 38m2 đến 63m2

Falcon Shipping Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 240m2

Duy Tân Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 100m2

D-House Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 120m2

Goodwill Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 200m2

 So sánh

TEDI Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 140m2

 So sánh

Blue Sea Tower

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 55m2 đến 116m2Compare