Danh sách văn phòng tại Phường 25

HT Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 180m2

GIC Building D5

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 185m2

GIC Building 2 D2

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 120m2

KBC Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 140m2

 So sánh

GIC Building Ung Văn Khiêm

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 46m2 đến 215m2

 So sánh

EBM Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 140m2

NGE Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 300m2

New Port Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 25m2 đến 200m2Compare