Danh sách văn phòng tại Phường 15

Thịnh Phát Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 66m2

 So sánh

Compa Building

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 130m2 đến 260m2

Dreamplex 195

Giá từ $ 160

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

SPT Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 450m2

 So sánh

Saigonres Plaza

Giá từ $ 12.50

Tòa nhà Hạng C

Từ 45m2 đến 110m2

 So sánh

Đoàn Hải plaza

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 400m2

 So sánh

Hud Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 300m2Compare