Danh sách văn phòng tại Phường 13

Sài Nam Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 249m2 đến 2168m2

Tất Minh Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 210m2

 So sánh

Thành Đô Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 260m2

 So sánh

Mekong Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 300m2

E.town Cộng Hòa

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 75m2 đến 1418m2

 So sánh

Long Mã Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 180m2Compare