Danh sách văn phòng tại Phường 12

X building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 150m2

 So sánh

Phù Đổng building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 300m2

 So sánh

HHM Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 100m2

Thái Bình Building

Giá từ $ 12.50

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 150m2

Đất Phương Nam Building

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

Athena Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 41m2 đến 488m2

Screc Tower

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 51m2 đến 104m2

Sumikura Tower

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 400m2

 So sánh


Compare