Danh sách văn phòng tại Phường 11

Bảy Hiền Tower

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 46–58–150m2 đến –750m2

 So sánh

TNR Nguyễn Công Trứ

Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng B

Từ 82m2 đến 955m2

GIC Building 2 CMT8

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 945m2

ACB Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 150m2 đến 500m2

GIC Building Nguyễn Văn Đậu

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 500m2

 So sánh

MB Bank Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 480m2

 So sánh


Compare