Danh sách văn phòng tại Nguyễn Cư Trình

Petronas Tower

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng B

Từ 130m2 đến 626m2

 So sánh

Royal Centre Tower

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng B

Từ 50,m2 đến 700m2Compare