Danh sách văn phòng tại Cộng Hòa

Long Mã Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 180m2

Tất Minh Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 210m2

 So sánh

VTC Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 310m2

 So sánh

Mekong Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 300m2

Athena Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 41m2 đến 488m2

Sumikura Tower

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 400m2

 So sánh

144 Cộng Hòa

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 150m2 đến 1270m2

 So sánh

Scetpa building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 100,m2 đến 600m2Compare