Danh sách văn phòng tại Lê Văn Lương

HUD Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng A

Từ 204m2 đến 2200m2

Times Tower

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Golden Palm

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

MB Grand Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Lạc Hồng Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 450m2 đến 450m2

Diamond Flower

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng A

Từ 100m2 đến 364m2

319 Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến 460m2

Star City

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 1000m2

 So sánh


Compare