Danh sách văn phòng tại Đê La Thành

Icon 4 Tower

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 66m2 đến 1200m2

VNCC Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

GP Invest

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 160m2 đến 400m2Compare