Danh sách văn phòng tại Láng Thượng

Icon 4 Tower

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 66m2 đến 1200m2

85 Nguyễn Chí Thanh

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Đồng Lợi Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 200m2 đến 235m2Compare