Danh sách văn phòng tại Khương Thượng

Trường Chinh Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 128m2

315 Trường Trinh

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 400m2Compare