Danh sách văn phòng tại Xuân Thủy

HITC Tower

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Indochina Plaza

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng A

Từ 120m2 đến 600m2Compare