Danh sách văn phòng tại Trường Chinh

Đoàn Hải plaza

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 400m2

 So sánh

Meco Trường Chinh

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Trường Chinh Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 128m2

315 Trường Trinh

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 400m2Compare