Danh sách văn phòng tại Nguyễn Đình Chiểu

Falcon Shipping Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 240m2

NNC Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 155m2

Pan Business Center

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến m2

 So sánh

FIT Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 300m2

OIIC Building 1

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

AT&TT Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 240m2

 So sánh

Saigon Court

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng C

Từ 55m2 đến 118m2

 So sánh


Compare