Cho thuê văn phòng Ngô Minh Dương

Ngô Minh Dương, Giá từ cao đến thấp