Danh sách văn phòng tại Hoàng Đạo Thúy

N05 Hoàng Đạo Thúy

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

N04 Hoàng Đạo Thúy

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Nam Anh Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 135m2 đến 135m2

New Center Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare