Danh sách văn phòng tại Điện Biên Phủ

Hoàng Đan Building 3

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 38m2 đến 63m2

Compa Building

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 130m2 đến 260m2

số 5 Điện Biên Phủ

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Chubb Tower 2

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 75m2 đến 900m2

 So sánh

Pearl Plaza

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng A

Từ 170m2 đến 3000m2

 So sánh

Robot Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 55m2 đến 355m2

 So sánh

Dreamplex 195

Giá từ $ 160

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Comeco Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 50m2 đến 245m2

 So sánh


Compare