Danh sách văn phòng tại Hạng C

Miss Áo Dài Building

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng C

Từ 80,m2 đến 250m2

 So sánh

Khang Thông Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 400m2

 So sánh

Abacus Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 65,m2 đến 190m2

 So sánh

Golden Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 90,m2 đến 310m2

 So sánh

Gilimex Building

Giá từ $ 12.20

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

MB Bank Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 480m2

 So sánh

VRG Building

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 600m2

 So sánh

Master Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 90,m2 đến 500m2Compare