Danh sách văn phòng tại Hạng B

Icon 4 Tower

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 66m2 đến 1200m2

Toserco Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 80m2 đến 175m2

 So sánh

VID Tower

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 43m2 đến 410m2

Hà Đô South Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 600m2

Cienco 4 Building

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 1000m2

 So sánh

HMTC – Savico Office Building

Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng B

Từ 66m2 đến 590m2

 So sánh

Paxsky Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 200m2

 So sánh

VTP Office Service Center

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 52,109,200,400,500m2 đến 52,109,200,400,500m2

 So sánh


Compare