Danh sách văn phòng tại Hạng B

Icon 4 Tower

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 66m2 đến 1200m2

Toserco Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 80m2 đến 175m2

 So sánh

VID Tower

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 43m2 đến 410m2

CIC Tower

Giá từ $ 14.85

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 1065m2

 So sánh

We building airport

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng B

Từ 83m2 đến 940m2

 So sánh

VTP Office Building

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 52m2 đến 400m2

Dongnhan Office Building

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến m2

Han Nam Officetel

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 45m2 đến 410m2

 So sánh


Compare