Danh sách văn phòng tại Yên Hòa

CIC Tower

Giá từ $ 14.85

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 1065m2

 So sánh

Green Park Dương Đình Nghệ

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Chelsea Park

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Viện Dầu Khí

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

PVI Tower

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

Mitec Tower

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Housing Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

VPI Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng A

Từ 100m2 đến 700m2Compare