Danh sách văn phòng tại Tràng Tiền

Sentinel Place

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

63 Lý Thái Tổ

Giá từ $ 35

Tòa nhà Hạng A

Từ 20m2 đến 500m2

Thai Square

Giá từ $ 40

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

 So sánh

Minexport Tower

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Số 5 Bà Triệu

Giá từ $ 14

Từ 41m2 đến 50m2

ACB Office Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 200m2

Opera Business Center

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2Compare