Danh sách văn phòng tại Phương Mai

VCCI Tower

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng A

Từ 50m2 đến 1000m2

 So sánh

Ocean Park

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Meco Trường Chinh

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare