Danh sách văn phòng tại Phường 7

Saigon Software Park

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 12m2 đến 1000m2

 So sánh

IDD Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 150m2

DTS Tower

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 65m2 đến 550m2

 So sánh

NKKN Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 75m2 đến 1050m2

 So sánh

Me Corp Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 600m2

Jabes 2 Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 100m2

 So sánh

SCID Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 550m2

 So sánh

IT Business centre

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 85m2

 So sánh


Compare