Danh sách văn phòng tại Phường 4

VTC Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 310m2

 So sánh

Tân Bình Apartment

Giá từ $ 6

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 80m2

 So sánh

Nahi Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 85m2 đến 620m2

 So sánh

ACM Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 320m2

 So sánh

Robot Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 55m2 đến 355m2

 So sánh

Nam Á Bank Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 125m2 đến 185m2

 So sánh

Western Building Hoàng Việt

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 130m2

Đỗ Thành Mekong Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 120m2 đến 500m2

 So sánh


Compare