Danh sách văn phòng tại Phường 2

Tín Thương Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 120m2 đến 200m2

Kicotrans Bạch Đằng

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 500m2

 So sánh

LTA Building

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 200m2

rd02
 So sánh

The Address Building

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 2500m2

 So sánh

CT Plaza

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 600m2

 So sánh

Hasamo Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 220m2

 So sánh

MegaGS building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 130m2 đến 590m2

 So sánh

Hado Airport Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 94m2 đến 1532m2

 So sánh


Compare