Danh sách văn phòng tại Lê Đại Hành

Gelex Tower

Giá từ $ 32

Tòa nhà Hạng A

Từ 93m2 đến 700m2

HQ Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Diamond Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 230m2 đến 230m2

Hoàng Sâm Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 280m2

Pacific Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Qunimex Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Hoàng Huy

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Green Park

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare