Danh sách văn phòng tại Cô Giang

Han Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 100m2

 So sánh

Smart View Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 45m2 đến 84m2

 So sánh

Lâm Giang Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 200m2

 So sánh

The Lion Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 260m2

 So sánh

HMTC Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 675m2

 So sánh

Central Garden

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

Thế Hệ Mới Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 150m2 đến 600m2

 So sánh

Samco Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 150,m2 đến 1000m2

 So sánh


Compare