Danh sách văn phòng tại Bến Thành

Khang Thông Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 400m2

 So sánh

Havana Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 65m2 đến 437m2

Zen Plaza

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng B

Từ 106m2 đến 460m2

 So sánh

AB Tower

Giá từ $ 40

Tòa nhà Hạng A

Từ 100,m2 đến 500m2Compare