Danh sách văn phòng tại Thái Văn Lung

Capital Place

Thái Văn Lung, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 100,m2 đến 400m2

 So sánh

River View Tower

Thái Văn Lung, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 160m2Compare