Danh sách văn phòng tại Nguyễn Huệ

VTP Office Service Center

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 52,109,200,400,500m2 đến 52,109,200,400,500m2

 So sánh

Bitexco Office Building

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 60,m2 đến 300m2

Harbour View Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 200,m2 đến 500m2

 So sánh

Saigon Times Square

Giá từ $ 50

Tòa nhà Hạng A

Từ 250m2 đến 1000m2

 So sánh

Sun Wah Tower

Giá từ $ 41

Tòa nhà Hạng A

Từ 120m2 đến 1.200m2Compare