Danh sách văn phòng tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Saigon Centre

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 600m2

 So sánh

Beta Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 182m2

Exchange Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng B

Từ 88m2 đến 1000m2

 So sánh

PT Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 130m2 đến 130m2

Todd’s Realty Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 19.50

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Starview Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 600m2

 So sánh

Anh Đăng Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 500m2

Savico Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 2854m2

 So sánh

NKKN Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 75m2 đến 1050m2

 So sánh

Bảo Minh Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 160m2

MN Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 200m2

 So sánh


Compare