Danh sách văn phòng tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Beta Tower

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 182m2

NKKN Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 75m2 đến 1050m2

Bảo Minh Tower

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 160m2

MN Tower

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 200m2

Todd’s Realty Building

Giá từ $ 19.50

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Starview Building

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 600m2

Anh Đăng Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 500m2

Saigon Centre

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 600m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons