Danh sách văn phòng tại Lê Lai

AB Tower

Giá từ $ 40

Tòa nhà Hạng A

Từ 100,m2 đến 500m2

Pax Sky Lê Lai

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 140m2 đến 220m2

 So sánh

Vietnam Inn Saigon

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 200m2

 So sánh

PSB Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 460m2

SHI Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 75m2 đến 1200m2

 So sánh


Compare