Danh sách văn phòng tại Cống Quỳnh

WMC Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 22m2 đến 203m2

Thiên Phước Building 1

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 230m2

Jabes 1 Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 230m2

rd03
 So sánh

SCB Building 2

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 400m2

Vimedimex Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 220m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons