Văn phòng đường Cống Quỳnh

WMC Tower

Cống Quỳnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

22m2 đến 203m2

$ 16

SCB Building 2

Cống Quỳnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 400m2

$ 16

Vimedimex Building

Cống Quỳnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

90m2 đến 220m2

$ 15
 So sánh

Thiên Phước Building 1

Cống Quỳnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 230m2

$ 13

Jabes 1 Building

Cống Quỳnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 230m2

$ 10
rd03
 So sánh


Compare