Văn phòng đường Cao Thắng

Nahi Building

Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 85m2 đến 620m2

 So sánh

MegaGS building

Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 130m2 đến 590m2

 So sánh

ACM Building

Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 320m2

 So sánh

Đỗ Thành Mekong Building

Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 120m2 đến 500m2

 So sánh

Nha Khoa Việt Nha Building

Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 240m2

Trí Việt Building

Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 100m2

 So sánh


Compare