Danh sách văn phòng tại Cách Mạng Tháng Tám

Eximland Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 150m2

GIC Building 2 CMT8

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 945m2

Ngọc Đông Dương Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 190m2

Jabes 2 Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 100m2

GB Saigon Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 180m2

Đông Phương Plaza

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 290m2

MB Bank Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 480m2

Nam Á Bank Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 125m2 đến 185m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons