Danh sách văn phòng tại Cách Mạng Tháng Tám

Ngọc Đông Dương Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 190m2

 So sánh

Jabes 2 Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 100m2

 So sánh

GB Saigon Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 180m2

Đông Phương Plaza

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 290m2

 So sánh

MB Bank Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 480m2

 So sánh

Nam Á Bank Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 125m2 đến 185m2

 So sánh

ACB Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 150m2 đến 500m2Compare