Văn phòng đường Cách Mạng Tháng 8

Nam Á Bank Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 125m2 đến 185m2

 So sánh

GIC Building 2 CMT8

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 945m2

GB Saigon Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 180m2

Jabes 2 Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 100m2

 So sánh

ACB Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 150m2 đến 500m2

Ngọc Đông Dương Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 190m2

 So sánh

Đông Phương Plaza

Cách Mạng Tháng Tám, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 290m2

 So sánh

MB Bank Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 480m2

 So sánh

Eximland Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 150m2Compare