Danh sách văn phòng tại Thuê

Icon 4 Tower

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 66m2 đến 1200m2

VCCI Tower

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng A

Từ 50m2 đến 1000m2

 So sánh

TNR Tower

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng A

Từ 70m2 đến 2200m2

 So sánh

Lotte Center Hanoi

Giá từ $ 40

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

 So sánh

Handi Resco Tower

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng A

Từ 68m2 đến 1200m2

 So sánh

Toserco Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 80m2 đến 175m2

 So sánh

Gelex Tower

Giá từ $ 32

Tòa nhà Hạng A

Từ 93m2 đến 700m2

Keangnam Landmark Hanoi

Giá từ $ 31

Tòa nhà Hạng A

Từ 50m2 đến 1000m2

 So sánh


Compare